Главная \ Жобалар \ Аяқталған 2012-2014 жж.

Аяқталған 2012-2014 жж.

Іргелі зерттеулердің тақырыбы 2014 ж.
 
Бюджеттік бағдарлама бойынша мемлекетік тапсырыс ғылыми зерттеу жұмысы шеңберінде атқарылатын ҚР БЖҒМ Ғылым Комитеті
055 «Ғылыми немесе ғылыми-техникалық шаруашылық» жұмыс жобасы
 
«Ғылыми зерттеу жобасының гранттық қаржыландыруы»:
 • «Табиғи каучук көп мөлшерінде синтездейтін сорттарын шығару үшін тау-сағызды (Scorzonera tau-saghyz) микроклоналды көбейту технологиясын дамыту». Ғылыми жетекші б.ғ.д. Богуспаев К.К.
 • «Сүтқоректiлер  организміндегі қоршаған орта ластағыштарының генотоксиндік әсерлерін зерттеу». Ғылыми жетекші б.ғ.д. профессор Колумбаева С.Ж., PhD Бегимбетова Д.А.
 • «Өсімдіктермен бірлескен деструктор-микроорганизмдердің қарым-қатынасы және мұнаймен ластанған топырақтағы көмірсутектердің биодеградациялану үдерісін модельдеу негіздері». Ғылыми жетекші б.ғ.д., профессор Мукашева Т.Д.
 • «Пестицидтермен уланған, Қазақстан топыраңы фиторемедиациясымен селекциясы үшін асқабақтың отандық сәнділік және тағамдық коллекцияларын шығару». Ғылыми жетекші б.ғ.д., профессор Айташева З.Г., б.ғ.д., доцент Нуржанова А.А.
 • «Қазақстан өсімдіктерінің анықтағышы». Ғылыми жетекші б.ғ.д., профессор Аралбай М.К., б.ғ.к., доцент Куатбаев А.Т.
 • «Шығыс Қазақстан аймағындағы ауыр металдарға төзімді бидайлардың генотиптерін формаларды анықтау, өсіру мақсатында молекулярлы-генетикалық зерттеу». Ғылыми жетекші б.ғ.к., доцент Алыбаева Р.А.
 • «Фиторемедиация қолдану мақсатымен өсiмдiк бiрлестiктердiң күйiн зерттеу және ксенобиотикалық  ластанған  аумақта өсетiн өсiмдiктердiң бейiмделуiнiң биохимиялық құрылымын және ерекшелiктерiн зерттеу». Ғылыми жетекші б.ғ.д., профессор Айдосова С.С.
 • «Іле-Алатауы Ұлттық паркі шегіндегі Іле Алатауының негізгі өсімдіктер қауымына рекреациялық әрекеттерінің әсері». Ғылыми жетекші б.ғ.д., профессор Нестерова С.Г.
 • «Қазақстанның аридты зоналарының тау-кен аудандарындағы платформалық-денудациялық жазықтардың экологиялық-геоморфологиялық жүйелер». Ғылыми жетекшіг.ғ.д., доцент Бексеитова Р.Т.
 • «Батыс Қазақстанның мұнай-газ игеру аймақтарындағы қазіргі бедер түзуші үрдістер». Ғылыми жетекші г.ғ.д., доцент Көшім Ә.Ғ.
 • «Климаттың өзгеру жағдайында табиғи қорларды қолдануды ықшамдау және бiрқалыпты дамуды қамтамасыз етудiң ғылыми негiздерi». Ғылыми жетекші г.ғ.д., профессор Чередниченко В.С.
 • «Өзен суларының климаттық және антропогендік өзгеріске ұшырауы жағдайында Қазақстан Республикасының су қауіпсіздігінің географиялық негіздерінің әзірленімін жасақтау». Ғылыми жетекші г.ғ.д., профессор Гальперин Р.И.
 • «Космостық және жер беті  мониторингі мәліметтері бойынша климаттың глобальды өзгеру шарттарында Солтүстік Қазақстан территориясының тұрақты қар жамылғысының еріп кетуі мен қалыптасуын зерттеу». Ғылыми жетекші г.ғ.д., профессор Сальников В.Г.
 • «Қазақстандағы ландшафтарға бейімделген егіншілік жүйесін іске асырудағы территориялық талдаудағы ГАЖ технологиясының әдіснамалық негізін жасау». Ғылыми жетекші г.ғ.д., доцент Керимбай Н.Н.
 • «Солтүстік Тянь-Шань тау бөктері жазықтықтығының содалы-тұзды топырақтағы күкірттің мелиоративті тиімділігін арттырудың микробиологиялық әдістерін әзірлеу». Ғылыми жетекші а-ш.ғ.к. Кубенкулов К.К.
 • «Қоршаған орта ластаушыларының токсиндік және мутагендік әсеріне қарсы протекторларды іздеу және зерттеу». Ғылыми жетекші д.б.н. Колумбаева С.Ж.
 • «Су экожүйелері биотесттерінің біріңғайлы әдістерін өңдеу». Ғылыми жетекші к.б.н. Жаркова И.М.
 • «Техногенді факторлардың Павлодар Ертісі жағалауы топырағының мезофаунасына тигізетін әсеріне экологиялық баға беру мен биоиндикациялық және индикациялық көрсеткіштерді дайындау». Ғылыми жетекші б.ғ.д. Бигалиев А.Б.
 • «Микробалдырлардың тест-штамдары мен консорциумы негізінде ластанған су экожүйелерінің биоремедиациясы және жаңа бағалау әдістерін жасау». Ғылыми жетекші д.б.н. Заядан Б.К.
 • «Орталық Азиядағы жаңа геосаяси және өңірлік жүйенің өзгеруіндегі Қазақстан». Ғылыми жетекші г.ғ.д., профессор Надыров Ш.Н.
 • «Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарын нарықтық механизмде басқаруда мемлекеттік жерге орналастыру мен кадастрдың негізі ретінде әр түрлі нысандағы жер ресурсын пайдалану мен жоспарлау жүйесін құрастыру (Алматы облысы, Алматы және Талдықорған қалалары мысалында)». Ғылыми жетекші э.ғ.д., профессор Сейфуллин Ж.Т.
 • «Алакөл ауданында туризм мен рекреацияны дамыту мақсатында туристік-рекреациялық әлеуетті кешенді зерттеу».  Ғылыми жетекші г.ғ.д., профессор Ердавлетов С.Р.
 • «Қазақстан Республикасы адам дамуының әлеуметтік-демографиялық талдаудың географиялық негіздерін ГАЖ технологиялары көмегімен өңдеу». Ғылыми жетекші д.г.н. Нюсупова Г.Н.
 • «Қазақстан Республикасы ішкі туризмінің аймақтық даму және аумақтық ұйымдастырылу тұжырымдасын әзірлеу». Ғылыми жетекші д.г.н. Ердавлетов С.Р.
 • «Топырақ мико- және альгофлорасының ассоциативті симбиозын қолдана отырып, өсімдік өнімділігін арттыру және топырақ құнарлығын қайта қалпына келтіру негіздерін қалау». Ғылыми жетекші б.ғ.к., доцент Джокебаева С.А.
 • «Бидайдың селекциялық-бағалы формаларын және басты бейімделушілік қасиеттерді бақылайтын гендердің жаңа аллелдерін идентификациялау үшін бидайдың мутантты линияларын шығару және оларды зерттеу». Ғылыми жетекші б.ғ.д., профессор Кенжебаева С.С.
 • «Ауылшаруашылық дақылдарын ауыр металдармен ластанған тұзды топырақта өңдеу үшін ауыр металл иондарына және тұздануға төзімділігін идентификациялау». Ғылыми жетекші б.ғ.д., профессор Атабаева С.Д.
 • «Азық-түліктік дақылдардың стресске төзімділігі мен өнімділігін арттыру үшін жоғары сатыдағы өсімдіктерден азот алмасуын реттеуші микротыңайтқыштарды алудың және қолданудың биотехнологиясын жасау». Ғылыми жетекші б.ғ.к., доцент Ережепов А.Е.
 • «Қазақстан галофиттерi және Climacoptera  туысының өсімдіктерінің фитохимиясын және құрылымын зерттеу, олардың негізінде препараттар өндеу». Ғылыми жетекші б.ғ.д., профессор Айдосова С.С.
 • «Қазақстан Республикасының өндіріс саласына табиғи қант алмастырғыш көзі - стевия өсімдігін ендіру үшін биотехнологиялық көбейту әдістерін жетілдіру». Ғылыми жетекші к.б.н. Асрандина С.Ш.
 • «Қызылқұйрықты құмтышқан санының күрт көбеюінің алғасуы  қаупін бағалау іне шөлденудің жаңа түрі – родентогендік түрімен шөлденген Оңтүстік Қазақстан ерлерін реабилиациялау». Ғылыми жетекші б.ғ.д., профессор Мирзадинов Р.А.
 • «Каспий маңындағы жанар-жағар май - энергетикалық кешендердің биотаға тигізетін әсерін зерттеу». Ғылыми жетекші б.ғ.д., профессор Шалахметова Т.М.
 • «Қазақстан Республикасы территориясында шөлдену процессі динамикасын талдаудың және болжаудың, әдістерінің, моделінің және бақылаудың геоақпараттық технологияларын өңдеу». Ғылыми жетекші г.ғ.д., профессор Сальников В.Г.
 • «Техногенді әсерді бағалайтын критерийлерді дайындау мен деградацияға ұшыраған Қазақстандық Қаспий ландшафттарының тұрақтылығын арттырудағы геохимиялық тосқауылдың рөлін айқындау». Ғылыми жетекші г.ғ.д. Ахметжанова З.Х. 
 • Қант диабетінің асқынуын түзетуге бағытталған поликомпонентті препараттарды жасау үшін Қазақстанның микробалдырлары мен өсімдіктерінен биологиялық белсенді заттардың экстракттарын кешенді зерттеу. Ғылыми жетекші - б.ғ.д. Карпенюк Т.А.
   Басқа ғылыми ұйымдармен бiрлесiп ҒЗЖ-тары жүргiзiледi:
1) «Сақтау және өсiмдiктермен, малдар және микроорганизмдар, вирустар және сирек кездесетiн тектiк банктердiң коллекциялық қорларының дамытуын қамтамасыз ету бұл iргелi зерттеулердiң негiзi» (Жоба жетекшісі: б.ғ.д., профессор Заядан Б.К.);
2) «Сақтау және типтеудiң қазiргi технологияларының қолдануы микроорганизмдерінің коллекцияларын жасау және толықтыру» (Жоба жетекшісі: б.ғ.д., профессордін міндеттін атқарушы Савицкая).

Шаруашылық келісіміндегі ғылыми жобалар 2012 ж.

 • «Шикізаттың микробиологиялық талдауы» - жетекші Мукашева Т.Д. Тапсырыс беруші - «Food distribution company». Орындалу уақыты: наурыз-сәуір 2012 ж.;

 • «Астрахан-Маңғышлақ» су қоймасының бастапқы және транспортталған судың ұйғарым деңгейін анықтау - жетекші Кистаубаева А.С. – АҚ «КазТрансОйл». Орындалу уақыты: сәуір-қараша 2012 ж.;

 • «Қаламқас-Қаражанбас-Ақтау» трассасы жағынан алынған жердің (сульфатыдыратушының, көмірсутекыдыратушының және тионалық бактерияның) микробиологиялық сипаттамасын зерттеу – жетекші Кистаубаева А.С. Тапсырыс беруші – АҚ «КазТрансОйл». Орындалу уақыты: сәуір- қазан 2012 жыл.;

 • МН ВФ трассасы жағынан алынған жердің микробиологиялық сипаттамасын және коррозияғы белсенділігін зерттеу – жетекші Кистаубаева А.С. Тапсырыс беруші – АҚ «КазТрансОйл». Орындалу уақыты: сәуір- қараша 2012 жыл.;

 • «Шымкент-Чарджоу» мұнай құбырының коррозия белсенділігін, микробиологиялық сипаттамасын, жердің және ингибирлеуші ерітіндісінің зерттеуі- жетекші Кистаубаева А.С. Тапсырыс беруші – АҚ «КазТрансОйл». Орындалу уақыты: мамыр- қараша 2012 жыл.;

 • «Сүйек ұлпасы мен бауыр патологиялары кезінде регенеративті және компенсаторлық үрдістерді шақыратын клеткалық технологиялардың қазіргі заманғы клиникалық трансляциясының әдістемесін жасау» - жетешісі Шалахметова Т.М. Тапсырыс беруші – «Өмір туралы ғылымдар орталығы». Зерттеу жүргізу уақыты: мамыр-желтоқсан 2012 ж.;

 • «Қошқар-Ата» су қоймасының экожүйедегі іргелес аумақтарға әсер етуін зерттеуі - жетекші Бегалиев А.Б. Тапсырыс беруші – МБ «Маңғыстау обылысының табиғатты пайдалануды реттеу және табиғи ресурстарды басқару». Орындалу уақыты: маусым- желтоқсан 2012 жыл.;

 • «Астрахань-Маңғышлак» (НС-1 аймағынан ГОС ЛПДС Кигач аймағына дейін) магистральды су таратқышының ішкі жағының биологиялық организмдермен қаптап өсуіне ішкі элетрохимиялық қорғаныстың әсерін зерттеу» - жетекшісі Қыстаубаева А.И. Тапсырыс беруші – ЖШС «Қазақстан қолданбалы экология агенттігі». Зерттеу жүргізу уақыты: шілде-қазан 2012 ж.

  
 
 
KZ RU EN