Главная \ Зертханалар \ БИОГЕОЦЕНОЗДАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ГЕНЕТИКАЛЫҚ МОНИТОРИНГІ

БИОГЕОЦЕНОЗДАРДЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ-ГЕНЕТИКАЛЫҚ МОНИТОРИНГІ

1086801821_6

1. Жетекші биология ғылымдарының докторы, профессор Биғалиев Айтхажа Биғалиұлы

Контакті:

email: aitkhazha@gmail.com

 

2. Зертхананың ғылыми қызметтерінің негізгі бағыттары

Адам және табиғи популяциялардың геномының тұрақтылығына радиациялық және химиялық ластаушы факторлардың эколoгиялық-генетикалық әсерін анықтау. 

 

3. Қызметтердің негізгі нәтижелері

1 Bigaliyev A.B., Buharbaeva Zh. The emergency of morphological and physiological changes in the rare plants of the Almaty nature reserveunder the influence of anthropogenic factors. Biological sciences. News of Science and Education. 23(23) 2014.P.16-28  (impact: 3,243)

2 Shametov A.K., Bigalieva R.K., Zhamburshin E.T., Shymshikov B.E., Kulumbetov A.C., Idrisova Z.K., Bigaliev A.B. Biological and genetical consequences of radiation effects // International Journal of Biology and Chemistry. - 2014. – Vol. 7. №2. – Р. 46-48.

3 Бигалиев А.Б., Кобегенова С.С., Кожахметова А.А., Джиенбеков А.К. Эколого-генетическая оценка влияния загрязнения природной среды тяжелыми металлами и радионуклидами на биоту и человека. //Материалы Международной школы молодых ученых «Экологический мониторинг окружающей среды», Новосибирск 2016. С.61-75.

4 Bigaliev A.B., Dusengaliev N. Wild plant agropyron cristatum of genome pool possibility to use for improvement of weeds salt sustainability // III International Farabi readings will be held International scientific and practical conference «Modern problems of biotechnology: from the laboratory researches to production», Almaty 2016. P. 47.

5 Бигалиев А.Б., Джиенбеков А.К., Адырбекова К.Б. Перспективы использования генофонда житняка (agropirjn cristatum) дикорастущего в биотехнологии для улучшения солеустойчивости злаковых культур. Материалы международной научно-практической конференции «Система создания кормовой базы животноводства на основе интенсификации растениеводства и использования природных кормовых угодий», посвященной к 70-летнему юбилею доктора сельскохозяйственных наук, академика НАН РК и АСХН РК Мейрман Галиоллы Тулендиновича, Алматы 2016. С. 35-38.

6 BigalievA.B., BaiseitovaN.M., DzhienbekovA., KozhahmetovaA.N.. Burhanova Zh.Wild plant agropyron cristatum of genome pool possibility to use for improvement of weeds salt sustainability. World Congress and Expo on Biotehnology and Bioenergineering, March 27-29, Dubai 2017.

 

Mонографиялар мен оқулықтар

1 Экологиялық генетика, 2015 ж., 2016 ж.;

2 Жалпы экология негіздері, 2014 ж.;

3 Биоэкология, 2015 ж.

 

4. Халықаралық және отандық ұйымдармен ғылыми ынтымақтастық

 - Ренн-1 Университеті (Франция),

- Оксфорд Университеті (Англия);

- Мидлсекс Университеті (Англия);

- РҒА Н.И. Вавилов атындағы жалпы генетика институты (Ресей);

- А.Н. Сысин атындағы адам экологиясы және қоршаған орта гигиенасы ҒЗИ (Ресей);

- Медициналық генетика ҒЗИ (Ресей);

- РҒА Биохимия және генетика институты (Ресей);

- Башқұрт мемлекеттік медициналық институты;

- Жалпы генетика және цитология институты (Қазақстан);

- Радиациялық медицина және экология ҒЗИ (Қазақстан).

 

5. Шетелдегі іс-тәжірибелер, құрметті ғылыми лауазымдар, марапаттар, стипендиялар

Биғалиев А.Б.

- ҚР БҒМ Құрметті қызметкері;

- Британия экологтар қоғамының толық мүшесі;

- Халықаралық Ақпараттар Академиясының академигі (1994 ж.);

- Қазақстан Жоғарғы Мектебінің Ұлттық Ғылым Академиясы академигі (1999 ж.);

- «Құрмет» ордені (2004 ж.).

 

6. Қызметтер

- Маңғыстау облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының жас мамандарына «Қоршаған ортаның радиациялық және химиялық факторларының биота мен адамға әсерін эколого-генетикалық бағалау» тақырыбындағы ғылыми семинарлар;

- зертханалық зерттеу әдістері бойынша мастер-кластар: цитогенетикалық анализ (балықтар, кеміргіштер, бауырымен жорғалаушылар, адамдардың хромосомалық анализі үшін цитологиялық препараттарды даярлау), ДНҚ анализ (гель-электрофорез әдісі).

  

 

 

 
KZ RU EN