Главная \ Қызмет көрсету

Қызмет көрсету

1. Микробиологиялық анализ жүргізу:

 • Қоршаған орта компоненттерінің микробиологиялық анализі: микроағзалардың жалпы саны, жалпы колиформды және термотолерантты колиформды бактериялар, сапрофитті микроағзалар, мұнаймен тотыққан микроағзалар, фенол тотыққан микроағзалар, күкіртті қалпына келтіретін микроағзалар, колифагтар, сульфитредуцирлеуші клостридийлердің споралары, микроағзалардың биомассасын анықтау.

2. Ғылыми – зерттеу жұмыстарының орындалуы: 

 • Қазақстан Республикасының эколого – климаттық ресурстарын бағалау үлгісін жасау және «жасыл экономикаға» ауысу контексінде территорияны кеңінен ұйымдастырудағы олардың ролін бағалау.
   
 • Территорияны кеңінен ұйымдастыру және ресурстық потенциалды басқаруды кешенді талдау мәселелері үшін әдістемелік құрал – жабдықтауды жасау.
   
 • «Жасыл экономикаға» ауысудың маңызды бір факторы ретінде Қазақстан Республикасының тағам қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қуаңшылық туындауы қауіпін басқару жүйесін жасау.  
   
 • Энергетикалық қауіпсіздікті анықтаушы факторлар кешені негізінде Қазақстан экономикасының энергия тиімділігін бағалау әдістемесін жасау.
   
 • Мұнаймен ластанған территориялардың биоремедиациясы.
   
 • Коммуналды және тұрмыстық ағын суларды биологиялық тазарту.
   
 • Биотест көмегімен қоршаған орта жағдайына мониторинг жүргізу.

3. Экология және қоршаған ортаны қорғау салаларындағы консалтингтік қызметтер.

4. Экологиялық жобалау бойынша қызметтер:

 • ШРҚ, ШРШ, ҚОӘБ жобаларын жасау
   
 • Экологиялық аудит жүргізу
   
 • Өндірістік экологиялық мониторинг
   
 • Экологиялық бақылау бағдарламасы

5. Геодезиялық жұмыстар

 • Кескіндік, сандық және электронды түрде әртүрлі мақсаттағы тақырыптық карталарды жасау және құрастыру.
   
 • Жер үсті мен жер астының ірі құрылысының деформациясын бақылайтын арнайы геодезиялық желілерін жасау.  
   
 • Жер қойнауының геометризациясы және қорларын санау. 
   
 • Карьер бортының тұрақтылығын бағалау.

   

       Барлық сұрақтар бойынша келесі нөмірлерге, электрондық почтаға хабарласыңыздар: 

 • Ерназарова Алия Кулахметовна – директордың ғылым бойынша орын басары

          (727) 225 79 35; aliya.yernazarova@gmail.com

KZ RU EN