Главная \ Зертханалар

Зертханалар

Зертханалар

Экология мәселелері ҒЗИ-ің өзінің аккредиттелген сынақ зертханасы бар.

Экология мәселелері ҒЗИ-ің сынақ зертханасы қоршаған орта компоненттеріне кешенді микробиологиялық талдау жүргізеді:

  • ауыз су;
  • табиғи, жер үсті және жер асты сулары;
  • ағынды сулар;
  • өзен суы;
  • су астындағы шөгінділер.

Экология мәселелері ҒЗИ-ің сынақ зертханасы Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» талаптарына сәйкес аккредиттелген және № KZ.Т.02.1712 ҚР Индустрия және сауда министрлігінің техникалық реттеу және метрология комитетінің (Мемстандарт) 2016 жылдың 10 наурызынан бастап (2021 жылдың 10 наурызына дейін жарамды) аккредиттеу аттестациясы бар.

Зертхана жалпы микробтық сан, жалпы колиформды және термотолерантты колиформды бактерияларды, сапрофитті микроорганизмдерді, көмірсутектотықтырушы бактерияларды, фенолтотықтықтырушы бактерияларды, сульфатредуцирлеуші бактерияларды, колифагтардың болуы, сульфитредуцирлеуші клостридийлердің споралары, бактерия биомассасын анықтау секілді су сапасының көрсеткіштері мен су астындағы шөгінділерді зерттеу жүзеге асырады.

Экология мәселелері ҒЗИ-ің сынақ зертханасы - қазіргі заманғы жабдықталған сынақ орталығы, оның қызметі зертханалық мониторингті жүзеге асыруға, сондай-ақ қоршаған ортаның ластануын бақылауға бағытталған.

             ilovepdf_com

Ғылыми-зерттеу лабораториялар:

IMG_0007

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ
САРАПТАМА ЗЕРТХАНАСЫ.
Жетекшісі – б.ғ.к. А.К. Ерназарова

БИОГЕОЦЕНОЗДАРДЫҢ ЭКОЛОГО-
ГЕНЕТИКАЛЫҚ МОНИТОРИНГІ
Меңгеруші – б.ғ.д., профессор А.Б. Бигалиев

ЖАНУАРЛАР ЭКОЛОГИЯСЫ
Меңгеруші – б.ғ.д.,
профессор С.Т. Нуртазин

ЭКОТОКСИКОЛОГИЯ
Меңгеруші – б.ғ.д.,
профессор Т.М. Шалахметова

ӨСІМДІКТЕРДІҢ  ЭКОЛОГИЯСЫ
Меңгеруші – б.ғ.д.,
профессор С.С. Айдосова

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БИОХИМИЯ
Меңгеруші – Т.А. Карпенюк
 

МИКРООРГАНИЗМДЕРДІҢ ЭКОЛОГИЯСЫ
Меңгеруші – ҚҒА акадеигі, б.ғ.д., профессор М.Х. Шигаева

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ
ТАЗАЛАНДЫРУЫ 
Меңгеруші – б.ғ.д., профессор Б.К. Заядан

 

KZ RU EN